بلوط

بلوط - از تیره پیاله داران نامهای دیگر : دارمازی - سندان – شن (درخت آن) - قلابو - ثمرالفواء - عفصيج - بری خواص بلوط  (طبع آن سرد و خشک…

ادامه مطلببلوط