بالنگ

بالنگ نامهای دیگر : اترج - ترنج - بجور - تفاح مائی - کیره - مارسیقا - بادرنگ - شک -دبال - دباله - سدرا - شیروس سدرا - اطروخا - قنطرما خواص بالنگ (طبع آن گرم و خشک است) - نفخ (برگ) - قابض - صفرابر - لکه مورت – لاغری - اگزما - فلج - دهان کجی - گلودرد - ریه - استفراغ - يرقان - يبوست (تخم) - سموم - سم عقرب ، مارگزیدگی - برص (مالش پوست داغ آن) * - جوش صورت - نیروی جنسی - صفرا - کبد - یرقان - اسهال صفراوی و کبدی - کهیر (مالش) زردی چشم (چکاندن در چشم) - قلب و مغز و روده و معده (پوست) - مفاصل (ضماد پخته) - تنگی نفس بلغمی مزاجها - سردرد(استنشاق) - درد دندان (مضمضه) - خوشبوکننده دهان - لثه (مالش کوبیده آن) - تاول دهان (آنرا بپزید و خشک کنید و بمالید) - تصفیه خون - قاعده آور*. حافظه…

ادامه خواندن بالنگ