بلوط

بلوط - از تیره پیاله داران نامهای دیگر : دارمازی - سندان – شن (درخت آن) - قلابو - ثمرالفواء - عفصيج - بری خواص بلوط  (طبع آن سرد و خشک است) - قابض - قلیائی کننده خون – استفراغ خونی – اسهال – اسهال خونی (پوست - برگ - میوه) - ترش کردن معده - تب (جوشانده پوست) رماتیسم – واریس (جوشانده برگ) - گلودرد (غرغره با جوشانده پوست) - زخم معده ( میوه رسیده) نیروی جنسی - گواتر (دم کرده پوست) * - خستگی (جوشانده پوست) - تنگی نفس - اخلاط خونی - زخم روده – سفیدی دندان (خاکستر چوب) - آكله (خاکستر چوب) - بی اختیاری ادرار (برگ) - قطره قطره آمدن ادرار - تكرار ادراری و شب ادراری (میوه آن با کندر و با روغن زیتون هر روز) *.  ورم لوزه (جوشاندن و غرغره کردن) - زخم چرکی – واریس - اگزما - قاعدگی (تنظیم) - فیبروم رحم – مغذی - بواسير - زخم جوش…

ادامه خواندن بلوط