کنگر

کنگر نامهای دیگر : خارزن- سلبين - خربع - حرشف-سرم - ربوله - كن خواص کنگر کنگر گیاهی است با مزاج گرم و خشك که از مهمترین خواصش مدر بودن…

ادامه مطلبکنگر