مزاج شناسی

مزاج شناسی در طب سنتی احتمالا تا به حال زیاد شنیده اید که می گویند فلان ماده غذایی طبعش گرم یا سرد است. این اصطلاحات مربوط به طب سنتی ایرانی است که طبع یا مزاج را به 4 گروه اصلی تقسیم می کند. البته در کل 9 مزاج داریم. مزاج ها بر اساس 4 ویژگی گرمی، سردی، خشکی و تری به 9 مزاج مختلف تقسیم می شوند. بگذارید مزاج ها را به شکل مختصات جغرافیایی تقسیم بندی کنیم. شرق را گرم، غرب را سرد، شمال را تر و جنوب را خشک در نظر می گیریم. آزمون مزاج شناسی در انتهای همین مقاله ⇓ در ناحیه شماره 1 گرمی بر سردی غلبه دارد اما از نظر تری و خشکی وضعیت بدن متعادل است. این ناحیه مربوط به مزاج گرم و معتدل است. منطقه 2 کسانی هستند که گرمی بر سردی و تری بر خشکی غلبه دارد. افراد این منطقه مزاج گرم و تر (دم) دارند. به همین صورت در…

ادامه خواندن مزاج شناسی