پیاز

پیاز - پیازچه (از تیره سوسنیها) نامهای دیگر: بصل – بسیلا - حلحل - دوقص - سوغان - کرمران(نوع بیابانی آن) - پیاز اسپانیائی (پیازچه) - بصل اسپانیا( = پیازچه)…

ادامه مطلبپیاز