کنگر

کنگر نامهای دیگر : خارزن- سلبين - خربع - حرشف-سرم - ربوله - كن خواص کنگر کنگر گیاهی است با مزاج گرم و خشك که از مهمترین خواصش مدر بودن…

ادامه مطلبکنگر

 آلبالو

 آلبالو نامهای دیگر : قراصيا حب الملوک - آلوبو على البالوی ترش) - آلی بالی قاراسیای ورمی خواص  آلبالو مصرف آلبالو خشکه به جای قرص استامینوفن آلبالو خشکه به عنوان…

ادامه مطلب آلبالو

ترخون

ترخون (از تیره مرکبان) نامهای دیگر : طرخون - ترخوان - حوران - حومران - طرخوتي – الحوذان حوران رومی - ترخانی خواص ترخون (طبع آن گرم و خشک است)…

ادامه مطلبترخون

پیاز

پیاز - پیازچه (از تیره سوسنیها) نامهای دیگر: بصل – بسیلا - حلحل - دوقص - سوغان - کرمران(نوع بیابانی آن) - پیاز اسپانیائی (پیازچه) - بصل اسپانیا( = پیازچه)…

ادامه مطلبپیاز