خارخسک

خارخسک (از خانواده اسفند) نامهای دیگر: خسک - حسک - خارسوسک - هرواء - خارسه گوش - خارسه کوهک - فرس العجو - حمص الاامير - شکرخنج - شكونج - سه کوهک - خرس العجوز - خاروسک - خارغلتان - شوک - بادآورد – خنجک     خواص خارخسک . .   فهرست مهمترین خواص خارخسک   طبع آن گرم و خشک است - آنتی بیوتیک - مدر(تخم) - ضد سودا - مقوی - تاول دهان (مزمزه با شربت آن و عسل) - يبوست (دانه کوبیده با آب کاهو و شكر) - مارگزیدگی (۱۰ گرم با سرکه) - قولنج (کولیت) معده – ورم گلو (غرغره با جوشانده) - ورم لثه و جوش دهان (غرغره با جوشانده) - مفاصل (در روغن کنجد جوشاندن و مالیدن) - ضد بلغم - وسواس - مالیخولیا(با افتیمون) - نیروی جنسی (تخم آنرا در شیر ۳ بار جوشاندن یا نخود را در آب آن پروراندن)* - عقرب زدگی - سخت ادراری - التهاب مجاری…

ادامه خواندن خارخسک